Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur [ Titel(Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Roest, B. (2011). Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 245-258). Hilversum: Verloren.
Geybels, H. (2004). Vulgariter beghinae. Eight Centuries of Beguine History in the Low Countries. Brepols Essays in European Culture (Vol. 4, p. 181). Turnhout: Brepols.
Kappelhof, A. C. M. (1995). Vught in de middeleeuwen (900-1300). In J. van den Eijnde (Red.), Vught vanouds (Vol. 2, pp. 7-32). Vught.
van Schaïk, R.. (2021). Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 411-427). Hilversum: Verloren.
Bardyn, A. (2016). Vrouwen in de Middeleeuwse samenleving. In V. Lambert & Stabel, P. (Red.), Gouden tijden. Rijkdom en Status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden (pp. 283-317). Tielt: Lannoo.
van Moolenbroek, J. J. (2006). Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In S. Corbellini, Goudriaan, K., Mol, J. A. (H. ), & Tervoort, A. (Red.), Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit (Vol. 97, pp. 31-72). Hilversum: Verloren.
Rudy, K. M. (2005). Vrouwelijke devotie aan het Mechelse hof. In D. Eichberger (Red.), Dames met Klasse. Margareta van York - Margareta van Oostenrijk (pp. 231-239). Leuven: Davidsfonds.
van Dijk, R. (2012). Vrouwelijk Windesheim. De uitstraling van mater Salome Sticken. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 199-224). Hilversum: Verloren.
Oosterman, J. B. (2018). Vrouwe van Aarschot, weduwe in Gulik. In J. B. Oosterman (Red.), Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429) (pp. 204-207). Nijmegen-Zwolle: Museum Het Valkhof-Waanders.
Overlaet, K. (2019). Vrome vrouwen. Over begijnen, die int ghemeyn seer deuchdelick leven. In J. Haemers, Bardyn, A., & Delameillieure, C. (Red.), Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad (pp. 105-131). Antwerpen: Vrijdag.
van Bueren, T. (2010). Vrome schenkingen: niet alleen om in de hemel te komen. In S. Balace & De Poorter, A. (Red.), Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600 (pp. 227-235). Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Koldeweij, J. (2021). Vrome reizen vanuit laatmiddeleeuws Groningen en Friesland. Pelgrimstekens en bedevaartsampullen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 216-234). Zutphen: Walburg Pers.
Geirnaert, N. (2011). Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 148(1), 45-54.

Pagina's