Bibliografie

Exporteer 27 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Bremmer Jr, Rolf Hendrik  [Alle filters opschonen]
2007
McKitterick, R. (2007). The Migration of Ideas in the Early Middle Ages: Ways and Means. In R. H. Bremmer Jr & Dekker, K. (Red.), Foundations of Learning: The Transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages (Vol. 9, pp. 1-18). Leuven: Peeters.
2001
Mol, J. A. (H. ). (2001). It kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim. In R. H. Bremmer Jr, Jansma, L. G., & Visser, P. (Red.), Speculum Frisicum. Stùdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (pp. 23-44). Leeuwarden: Fryske Akademy.

Pagina's