Verzamelde oudere berichten (2006)

1 RELIGIEUS ERFGOED
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
2006-11-01

De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), opgericht in 1977, heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de objecten van geschiedenis en kunst in de Nederlandse kerken en kloosters. Zij probeert dit doel te bereiken door middel van onder meer de ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters, waarbij naast roerende en onroerende goederen tevens aandacht is voor de samenhang tussen beide. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere erfgoedinstellingen om op het gebied van collectiemanagement het overheidsbeleid en het kerkelijk beleid te integreren.

De SKKN is daarmee een instituut voor kerkelijke kunst, dat registratiegegevens van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters in Nederland beheert ten dienste van onderzoek door derden en ter ondersteuning van kerkelijke collectiebeheerders. Hierbij is het streven alle gegevens in de nabije toekomst digitaal te kunnen aanbieden.

Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), Mariahoek 16-17, 3511 LG Utrecht. tel. 030 - 2 34 07 42. email: info@skkn.nl

Website: www.skkn.nl

Redactie

2 HET PROJECT INVENTARISATIE MEMORIEBOEKEN
Een dringende oproep van de Werkgroep Memorieboeken
2006-03-01

De afgelopen maanden heeft een aantal Signumleden medewerking verleend aan het Project Inventarisatie Memorieboeken van Nederland. Inmiddels is een flink aantal memorieboeken beschreven met behulp van het door ons ontworpen formulier, dat goed blijkt te werken. Helaas blijkt het voor de vele memorieboeken uit Noord-Brabant en Limburg - ongeveer een derde van het totale aantal - moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden. We proberen dan ook langs verschillende wegen oplossingen te vinden voor dit probleem. Op de eerste plaats doen we een beroep op de leden van Signum: we verzoeken jullie vriendelijk om het ons te melden als jullie nog een of meer memorieboeken willen beschrijven. Op de tweede plaats zijn we op zoek naar fondsen die het mogelijk maken een betaalde medewerker aan te stellen die gedurende enkele maanden parttime mee kan werken aan het project. De taken van deze medewerker zouden moeten bestaan uit het beschrijven van de laatste memorieboeken die nog niet door vrijwilligers zijn gedaan, en het bieden van ondersteuning bij de voorbereidingen van een aanvraag van een digitaliseringsproject bij NWO. Het uiteindelijke doel van dit digitaliseringsproject is het raadpleegbaar maken van de beschrijvingen van de memorieboeken op het Internet. Suggesties aangaande fondsenwerving zijn van harte welkom!

Het gebruik van memorieboeken in lopend onderzoek
Deels als gevolg van het Project Inventarisatie Memorieboeken is de belangstelling voor memorieboeken en voor de fantastische mogelijkheden die het onderzoek van deze bronnen biedt, in Nederland gedurende de laatste jaren toegenomen. Ook in Belgiƫ wordt momenteel gedacht over het opzetten van een inventarisatieproject; in de komende maanden zal worden overlegd over samenwerking. Daarnaast is een aantal Nederlandse en Belgische promovendi van verschillende universiteiten bezig met onderzoek naar memoria en memorieboeken. Onder hen bevinden zich twee leden van de Werkgroep Memorieboeken: Annemarie Speetjens en Rolf de Weijert. Een beschrijving van deze onderzoeken was te lezen in Signum 16 (2004) pag. 63-82. Sabrina Corbellini, eveneens lid van de Werkgroep Memorieboeken, legt thans de laatste hand aan een artikel over het gebruik van memorieboeken in een aantal Nederlandse vrouwenconventen van de Derde Orde van Sint Franciscus. Tevens worden zowel op de aanstaande studiedag van de Norbertijnen in Drongen (20 mei; zie de aankondiging elders in dit nummer), als op het International Medieval Congress in Leeds (10-13 juli) door leden van de Werkgroep Memorieboeken, en door andere onderzoekers uit binnen en buitenland, lezingen gehouden waarin het onderzoek naar memorieboeken centraal staat. Kortom, het memorieboekenonderzoek leeft!!! Wil je een of meer memorieboeken beschrijven en/of heb je suggesties voor fondsenwerving, neem dan contact op met een van de onderstaande leden van de Werkgroep.

Leden van de Werkgroep: Truus van Bueren, 030-2538151, Truus.vanBueren@let.uu.nl; Annemarie Speetjens, 030 -296 4913, a.j.speetjens@hetnet.nl; Sabrina Corbellini, 020- 598 6525, s.corbellini@let.vu.nl; Rolf de Weijert, 030-253 6137, Rolf.deWeijert@let.uu.nl

Truus van Bueren