Sporen van Cluny? De abdijen van Sint-Paulus in Utrecht en Sint-Laurens in Oostbroek-De Bilt

Lotty Broer

In hoeverre heeft zich de invloed van de belangrijke Franse abdij Cluny - direct of via bijvoorbeeld andere kloosterhervormingsbewegingen, die zich door Cluny hebben laten inspireren - ook in onze streken, dat wil zeggen het bisdom Utrecht, doen gevoelen: waar en wanneer was dat dan, maar vooral ook, waarin is die invloed gelegen geweest? In de literatuur is vaak slechts sprake van algemene en vage opmerkingen over invloed en sporen van Cluny, zonder dat ook maar enigszins concreet wordt aangegeven wat dat dan heeft ingehouden. Valt er bijvoorbeeld in het geval van de Sint-Paulusabdij en de Sint-Laurensabdij werkelijk te spreken van cluniacenzer invloed?