Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Voorjaarslezingen 2011 en nieuwsbrief Ruusbroecgenootschap

25 maart, 29 april en 27 mei 2011
Sinds enkele jaren brengt het Ruusbroecgenootschap via voorjaarslezingen binnen- en buitenlandse sprekers op geregelde tijdstippen naar Antwerpen om hun kennis en nieuwe inzichten over de middeleeuwse en moderne spiritualiteit te delen.

Studiedag over 1000 jarige abdijgeschiedenis van Florennes

zaterdag 9 april 2011
In 1010-1011 werd de Sint-Jan de Doperabdij te Florennes opgericht door Gerard, kanunnik te Reims en zoon van de plaatselijke heer. De abdij verving een kapittel van kanunniken dat verplaatst werd naar de Sint-Gangulfuskerk. Hoewel er thans nauwelijks nog restanten van de voormalige abdij zijn, hebben de benedictijnen van Florennes een belangrijke lokale en regionale rol gespeeld gedurende heel het Ancien Régime. De hele voormiddagsessie is aan de middeleeuwse abdijgeschiedenis gewijd.

Contactdag Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

Abdij van Grimbergen, zaterdag 7 mei 2011
De werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden organiseert op zaterdag 7 mei 2011 haar eenentwintigste contactdag. In de abdij van Grimbergen bij Brussel wordt het thema premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische handschriften (13de-16de eeuw) behandeld.

Zevende nieuwsbrief van Medieval Memoria Research in the Low Countries

De nieuwsbrief van februari 2011 informeert de lezer in de diepte over een aantal recente publicaties. Verder is er uitgebreid aandacht voor de zeven MeMO-sessies op het International Medieval Congress in Leeds (11 tot 14 juli 2011). Binnen het domein van de Cartusiana is er eveneens een gerelateerde sessie. Tenslotte wijzen we op de andere besproken nieuwtjes, zoals de websites over de graven in de Grote Kerk van Amsterdam en de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch.

Alle informatie over het project alsook de nieuwsbrief kan u downloaden vanaf de website: http://mmr.let.uu.nl/index.html

Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2011 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

U wordt verzocht dit bedrag over te maken op girorekening 9194744 ovv ‘contributie Signum 2011’ tav Madelon van Luijk, Delfgauw.

Bij overschrijvingen van buiten Nederland moeten de volgende BIC- en IBAN-nummers vermeld worden:

BIC INGBNL2A

IBAN NL81INGB0009194744

Workshop Grafcultuur in Laatmiddeleeuws en Vroegmodern Nederland

VU Amsterdam, 27 en 28 januari 2011, zaal 14A-03M
Workshop voor (kunst)historici, archeologen, genealogen en antropologen. Ter sprake komen onder meer de correspondentie tussen de religieuze opvattingen over het levenseinde en de behandeling van het dode lichaam, en de grafcultuur als uitdrukking van sociale gelaagdheid en groepsidentiteit.

Verzamelde oudere berichten (2010)


1 LUIKSE LAATMIDDELEEUWSE MEDIËVISTIEK OVERZICHTELIJK OP WEBSITE
2010-11-05
Aan de Université de Liège hebben de onderzoekers de krachten gebundeld in “Transitions. Centre d’études du Moyen Âge tardif et de la première Modernité”. Het centrum Transitions wil het onderzoek naar de grote cultuurveranderingen in de laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa in een waarlijk interdisciplinair kader stimuleren en samenbrengen.

Verzamelde oudere berichten (2009)

1 VORSTELIJKE KANSELARIJEN EN SCRIPTORIA IN DE LAGE LANDEN
11 en 12 december 2009, Paleis der Academiën, Brussel
2009-11-20

Ter gelegenheid van haar 175ste verjaardag organiseert de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van België het tweedaags congres “Vorstelijke kanselarijen en Scriptoria in de Lage Landen. 10de - 15de eeuw”.
Inschrijven kan vóór 30 november 2009 bij het Secretariaat van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel (www.kcgeschiedenis.be; fax : +32 (0)2. 550. 22. 05; e-mail : luc.moreau@cfwb.be)

Verzamelde oudere berichten (2008)

1 IN MEMORIAM HUUB VAN BAVEL O.PRAEM.
2008-12-10
Op 1 juni 2008 overleed in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven ten gevolge van complicaties na een geslaagde hartoperatie Huub van Bavel, Norbertijn van de Abdij van Berne. Hij werd geboren in Ginneken op 4 juli 1923. Na zijn priesterwijding was hij op velerlei pastoraal gebied actief, maar hij profileerde zich vooral als historicus met een uitgesproken specialisatie in het archiefwezen en kennis van antiek. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en behaalde het rijksdiploma Wetenschappelijk Archiefambtenaar in 1967. Gedurende 10 jaar was hij archivaris van de Bossche Godshuizen en van 1962 tot aan zijn dood archivaris van de Abdij van Berne. Hij was zeer erudiet en kritisch. Hij kende het abdijarchief tot in de finesses en was velen met aimabele bereidwilligheid van dienst.