Actueel

Webtentoonstelling 'Praten als Brugman, schrijven als Herp' online

Naar aanleiding van het gelijknamige symposium is de webtentoonstelling ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp’ vans tart gegaan. Deze tentoonstelling verkent een nieuw onderzoeksterrein, namelijk de invloed van de minderbroeders-observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift tijdelijk terug in Brugge

Op woensdag 19 juni geven prof.dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) en prof.dr. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen), curator van de tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift, een inleiding en toelichting op het Gruuthusehandschrift en op deze expositie, speciaal voor collega-mediëvisten zoals kunsthistorici, musicologen, historici, neerlandici en cultuurhistorici.

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseren de Signumleden Brigitte Meijns en Marc Carnier een studiedag over dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden in het Rijksarchief te Leuven.

Even voorstellen: nieuwe onderzoeksprojecten (2x RU, 1x UvA, 1x RUG)

Graag bieden wij u hieronder de mogelijkheid kennis te maken met enkele nieuwe onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoekers die direct of indirect zullen aansluiten bij de interesses van onze leden.

MeMO-applicatie gelanceerd

Op 31 januari 2013 is tijdens een driedaags internationaal congres de gratis toegankelijke online database van het MeMO-project gelanceerd. http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. De database bevat inventarisaties en beschrijvingen van bronnen uit Nederland tot 1580 die een belangrijke rol speelden binnen de middeleeuwse dodengedachtenis (memoria). Het gaat om:

• Grafmonumenten en grafzerken
• Memorievoorstellingen
• Memorieregisters (memorieboeken)
• Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tweedaags congres in Leuven op 5-6 december 2013: Shaping authority

Op 5 en 6 december vindt in Leuven een internationaal congres plaats, getiteld Shaping authority. How did a person become an authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. Centraal op dit congres staat de vraag wat iemand tot een culturele of religieuze autoriteit maakte, waarbij vooral gekeken wordt naar the rise and demise of auctoritates. Het congres wordt georganiseerd door LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance).

Vooraankondiging: Praten als Brugman, schrijven als Herp

Universiteitsbibliotheek Leiden, 14 juni 2013, aanvang: 13u

Op 14 juni 2013 vindt te Leiden het symposium ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp. Minderbroeders observanten en het culturele leven in de laatmiddeleeuwse Lage Landen’ plaats. Het symposium en de tentoonstelling handelen over de invloed van minderbroeders observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Antwerp Dialogue

Het derde congres van Nuns' Literacies vindt plaats van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni op twee locaties in Antwerpen (Grauwzustersklooster, Lange Sint-Annastraat 7 en Hof van Liere, Prinsstraat 13, beide 2000 Antwerpen.

Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe

Zaterdag 20 april 2013 – Oud-Rekem

Norbertijnenabdijen hadden in het verleden niet alleen een grote invloed op de plaats waar ze lagen. Ook ver buiten de abdijsites zelf hebben ze sporen nagelaten, die tot vandaag zichtbaar zijn. Dit door het verwerven van patronaats- en tiendrechten in een groot aantal parochies en het zenden van eigen medebroeders als pastoor, evenals door het bezit van een aantal verspreide abdijhoeven. Deze invloed overschrijdt de huidige landsgrenzen, want deze dateren slechts uit relatief recente periodes. Aldus stellen we vast dat twee Waalse abdijen, Floreffe en Beaurepart, eeuwenlang aanwezig waren in het huidige Belgisch en Nederlands Limburg. Dat is het thema van de drieëntwintigste contactdag voor belangstellenden, georganiseerd door de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

Connecting Ideas and Circulating Texts Inside the Dynamics of Philosophy and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)

Op 10 en 11 april 2013 organiseert het netwerk MITT, dat staat voor Mobility of Ideas and Transmission of Texts, te Freiburg im Breisgau haar slotsamenkomst. MITT verbindt de universiteiten van Salerno, Antwerpen, Oxford, Freiburg en Leiden in het onderzoek naar de laat-middeleeuwse dynamiek van intellectueel, religieus en litterair leven in het Rijnland en de Nederlanden. Deze regio, beschouwd als één cultuurruim in de late middeleeuwen, is ruim afgebakend en reikt ook tot delen van Frankrijk en Zwitserland. Invalshoeken zijn lezers, verwerving en mobiliteit van religieuze en intellectuele literatuur.