Actueel

Workshop Grafcultuur in Laatmiddeleeuws en Vroegmodern Nederland

VU Amsterdam, 27 en 28 januari 2011, zaal 14A-03M
Workshop voor (kunst)historici, archeologen, genealogen en antropologen. Ter sprake komen onder meer de correspondentie tussen de religieuze opvattingen over het levenseinde en de behandeling van het dode lichaam, en de grafcultuur als uitdrukking van sociale gelaagdheid en groepsidentiteit.

Verzamelde oudere berichten (2010)


1 LUIKSE LAATMIDDELEEUWSE MEDIËVISTIEK OVERZICHTELIJK OP WEBSITE
2010-11-05
Aan de Université de Liège hebben de onderzoekers de krachten gebundeld in “Transitions. Centre d’études du Moyen Âge tardif et de la première Modernité”. Het centrum Transitions wil het onderzoek naar de grote cultuurveranderingen in de laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa in een waarlijk interdisciplinair kader stimuleren en samenbrengen.

Verzamelde oudere berichten (2009)

1 VORSTELIJKE KANSELARIJEN EN SCRIPTORIA IN DE LAGE LANDEN
11 en 12 december 2009, Paleis der Academiën, Brussel
2009-11-20

Ter gelegenheid van haar 175ste verjaardag organiseert de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van België het tweedaags congres “Vorstelijke kanselarijen en Scriptoria in de Lage Landen. 10de - 15de eeuw”.
Inschrijven kan vóór 30 november 2009 bij het Secretariaat van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel (www.kcgeschiedenis.be; fax : +32 (0)2. 550. 22. 05; e-mail : luc.moreau@cfwb.be)

Verzamelde oudere berichten (2008)

1 IN MEMORIAM HUUB VAN BAVEL O.PRAEM.
2008-12-10
Op 1 juni 2008 overleed in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven ten gevolge van complicaties na een geslaagde hartoperatie Huub van Bavel, Norbertijn van de Abdij van Berne. Hij werd geboren in Ginneken op 4 juli 1923. Na zijn priesterwijding was hij op velerlei pastoraal gebied actief, maar hij profileerde zich vooral als historicus met een uitgesproken specialisatie in het archiefwezen en kennis van antiek. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en behaalde het rijksdiploma Wetenschappelijk Archiefambtenaar in 1967. Gedurende 10 jaar was hij archivaris van de Bossche Godshuizen en van 1962 tot aan zijn dood archivaris van de Abdij van Berne. Hij was zeer erudiet en kritisch. Hij kende het abdijarchief tot in de finesses en was velen met aimabele bereidwilligheid van dienst.

Verzamelde oudere berichten (2007)

1 VERSLAG VAN HET JOHANNITER-SYMPOSIUM IN STAPELFELD BIJ CLOPPENBURG (OLDENBURGER MÜNSTERLAND)
2007-10-08
Door samenwerking van een aantal stichtingen uit Nederland en Duitsland onder aanvoering van de Heimatbund Oldenburger Münsterland en met subsidie van de Europese Unie uit het programma van de Eems-Dollard Interregio vond op 11 en 12 mei 2007 in Stapelfeld bij Cloppenburg een symposium plaats, dat in de eerste plaats gewijd was aan de Friese, Groningse en Oostfriese commanderijen van de middeleeuwse Johannieter Orde.

Verzamelde oudere berichten (2006)

1 RELIGIEUS ERFGOED
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
2006-11-01

De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), opgericht in 1977, heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de objecten van geschiedenis en kunst in de Nederlandse kerken en kloosters. Zij probeert dit doel te bereiken door middel van onder meer de ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters, waarbij naast roerende en onroerende goederen tevens aandacht is voor de samenhang tussen beide. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere erfgoedinstellingen om op het gebied van collectiemanagement het overheidsbeleid en het kerkelijk beleid te integreren.

Verzamelde oudere berichten (2005)

1 DOZA, OF DE DIGITALE ONTSLUITING VAN HET ZONNEBEEKE ABDIJ-ARCHIEF
2005-06-01
Velen kennen Zonnebeke - en vooral dan de deelgemeente Passendale - wellicht vooral vanwege zijn verleden in de frontlinie van WO I, maar op het grondgebied van de huidige gemeente stond eens een welvarende middelgrote augustijnerabdij. Wie echter de geschiedenis van deze abdij wil leren kennen, vindt te Zonnebeke dat grenst aan Ieper slechts sporadisch overblijfselen van haar rijke verleden terug.