Actueel

Lezing over het parochiewezen te Brussel (12de-15de eeuw)

Op 9 maart 2020 geeft Marie Tielemans (ULB) van 14:00 uur tot 16:00 uur een lezing getiteld “Derrière l’enceinte : organisation paroissiale des territoires périurbains à Bruxelles (XIIe-XVe siècle)”.

Deze voordracht wordt gehouden in het kader van de lessenreeks Cultures et sociétés du Moyen Âge occidental die aan de Université Libre de Bruxelles in het tweede semester doorgaat. Deze cursus wordt geleid door Nicolas Schroeder et Alexis Wilkin. De locatie is Campus du Solbosch – NB7ART

Vijftiende-eeuwse dodenrol van de Gentse Sint-Baafsabdij erkend als topstuk

De dodenrol van de Gentse benedictijner Sint-Baafsabdij is definitief beschermd als Vlaams topstuk. De dodenrol uit 1406 bestaat uit 52 vellen perkament van samen bijna 30 meter lang. Ze werd in de abdij gebruikt als gebedsketen ter ere van de overleden leden van de geloofsgemeenschap. De dodenrol is een waardevolle bron voor het onderzoek naar laatmiddeleeuwse vroomheidspraktijken en de dodencultus in abdijgemeenschappen in de toenmalige Nederlanden.

Gerlachus-symposium

In het kader van het jaarlijkse Gerlachus Octaaf wordt op zaterdag 11 januari 2020 een Gerlachus-symposium gehouden. Dit jaar vieren we het 900ste geboortejaar van onze heilige en herdenken we zijn 855ste sterfdag. De Octaafcommissie nodigt u van harte uit om deze dag bij te wonen.

Na de Pontificale Hoogmis worden in een drietal lezingen enkele mijlpalen uit het leven van Gerlachus belicht en in een historisch kader geplaatst. Ook staat een orgelconcert op het programma en kan in de Schatkamer de tentoonstelling “Gerlach ontmoet Maria” bezocht worden.

Adel en Reformatie conferentie (Call for papers)

Op 3 april 2020 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een conferentie gehouden over het thema Nobility and Reformations in the Low Countries (1450-1650).

Doel is om een beter inzicht te krijgen in de rol die de adel en ridderschap speelden in de Reformatie. Meer informatie over de conferentie en het indienen van een paper treft u aan in de bijlage.

Archief en handschriften van Sint-Catharinadal (Oosterhout): 750 jaar kloostergeschiedenis digitaal ontsloten

Sinds kort is, dankzij de hulp van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en het Zeeuws Archief, het archief van het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal digitaal beschikbaar.

Afscheidsrede prof. dr. Jos Koldeweij

Op vrijdag 15 november 2019 om 15.00 uur precies geeft prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke Tijd en Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een openbaar afscheidscollege.

De afscheidsrede is getiteld: Rebussen, van duivels tot Bosch. De academische zitting en de receptie vinden plaats in de Aula van de Radboud Universiteit.

Ruusbroecdag 2019 over verlatenheid in de mystiek

De Ruusbroecdag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 november en heeft als thema verlatenheid in de mystiek.

Ic roepe, ic claghe:
de minne hevet de daghe
ende ic de nachte ende orewoet
(Hadewijch, Lied 18)

Lezing over broederschappen en (ideeën)mobiliteit aan de UGent

Op dinsdag 19 november 2019 houdt Stéphane Lecouteux (Université de Caen-Normandie) van 12u tot 13u een lunchlezing aan de UGent over broederschappen.

De lezing heeft als titel ‘Les réseaux de confraternité : une clef pour la connaissance des déplacements humains et l’identification des échanges entre communautés religieuses’. De locatie is de Simon Stevinkamer op de gelijkvloerse verdieping van Plateaustraat 22 te 9000 Gent. De lezing wordt georganiseerd door het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de UGent.

Seminariedag over notariaat en andere vormen van rechtspraak

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent een studiedag onder de noemer Recording voluntary jurisdiction in the late Middle Ages. Notaries and other legal actors.

Hans Mol over parochiewezen Groningen en Drenthe vóór 1640

VU-alumnus Hans Mol, onderzoeker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, presenteert op dinsdag 5 november de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kerkstichtingen, patroonheiligen, priesters en predikanten in de provincies Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640.

Pagina's