Recensies

De Roermondse kartuizers

Geheim van de stilte

Rudolf van Dijk - Krijn Pansters (red.), Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld Van De Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster ’O.L. Vrouw van Bethlehem’ te Roermond, maart -juni 2009. Zwolle; Roermond, Waanders Uitgevers; Stichting De Roermondse Kartuizers, 2009. 304 blz., afb., krt. ISBN 978 90 400 8488 1. € 29,95.

Sinds de oprichting (1970) van de reeks Analecta Cartusiana door de erudiete kartuizerkenner James Hogg heeft het onderzoek van geschiedenis en spiritualiteit van de Orde der Kartuizers een hoge vlucht genomen.

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2007

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2007

Bas Diemel - B.J.P. van Bavel e.a. (red.), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10|2007 (Hilversum: Verloren: 2008), ISBN 9789087040123, €29,00

Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (2007) bevat een zevental artikelen. Deze beslaan zowat de gehele Middeleeuwen; beginnend met de bijdrage van Theo Riches over het elfde-eeuws Gesta episcoporum Cameracensium en eindigend met het artikel van Martha Howell over handel en huwelijk in de Late Middeleeuwen. De bundel wordt afgesloten met een balans van een halve eeuw statistisch onderzoek binnen de Belgische mediëvistiek van de hand van Erik Aerts.

Schiere monniken als Moderne Devoten

Moderne devoten in monnikspij

J.A. (Hans) Mol - Rudolf van Dijk en Mariska Vonk (red.), m.m.v. Ton Hendrikman, Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo (Kampen/Nijmegen 2007) 408 pp; ISBN 9789066971905. €34,95

Een onherbergzaam zandeiland in een zee van veen: zo kan de nederzetting Sibculo omstreeks 1400 wel aangeduid worden. De ontwikkelingsperspectieven waren er zo ontmoedigend dat zelfs cisterciënzers-oude-stijl haar als vestigingsplaats zouden hebben afgewezen.

Kunstschatten uit middeleeuwse abdijen op de Brusselse Hofberg

Kunstschatten uit Wallonië

Janick Appelmans - Laurent Busine, (red.), Kunstschatten uit Wallonië van vroeger en nu. Dat verrassende land. Bozar Books (Antwerpen/Brussel: Mercatorfonds/Paleis voor Schone Kunsten, 2008) 247 p. ISBN 978-90-615-3809-7; Marcus De Schepper, Ann Kelders en Jan Pauwels (red.), In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Bozar Books (Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 2008) 217 p. ISBN 978-90-615-3809-7 40,00€

Hedendaagse kunst in dialoog brengen met oude schatten is het credo van Laurent Busine, de directeur van het Musée des Arts Contemporains van Le Grand Hornu in Henegouwen.

Editieproject visitaties Duitse Orde in stijl afgesloten

Visitationen im Deutschen Orden III

Rombert Stapel - Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa hrsg., Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Teil III: 1528-1541, sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis (Marburg 2008), Udo Arnold hrsg., Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 50/III = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/III, XVII-334p, index, krtn, ISBN: 978-3-7708-1320-9. €48,00.

Iets later dan aanvankelijk gepland is nu het derde en afsluitende deel uit de editiereeks Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter verschenen.

Rederijkerkamers in de Zuidelijke Nederlanden: niet helemaal uniek maar wel bijzonder

Om beters wille

Sabrina Corbellini - Anne-Laure van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1600) Amsterdam University Press (2008) ISBN 978905565612, €34,50

’In een Europees landschap van processiebroederschappen, puys marials, sociétés joyeuses en Singschulen was het concept van de rederijkerskamer misschien niet helemaal uniek maar wel bijzonder. Door de sterke institutionalisering, de grote geografische verspreiding, de brede sociale inbedding en de interlokale netwerkvorming was de rederijkerscultuur tegelijkertijd ook voor de dynamische stedelijke cultuur in de Nederlanden’.

Onderzoek in kerkelijke archieven

Op zoek naar het religieus erfgoed

Bram van den Hoven van Genderen - Hildo van Engen en Vincent Robijn, Op zoek naar het religieus erfgoed. Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven. Op zoek naar... reeks dl. 5, Verloren, Hilversum 2008, ill. 180 bldz. ISBN: 978-90-8704-036-9, €19,00.

De drie Historische Centra of ’Erfgoedhuizen’ uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn een reeks gestart waarmee ze geïnteresseerden een handreiking willen doen bij het opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek naar het verleden.

Pelgrimsonthaal op Rhodos voor het verbreiden van een gunstig zelfbeeld van de Johannieter Orde in het Westen

Die Johanniter und die Wallfahrt

J.A. (Hans) Mol - Jyri Hasecker, Die Johanniter und die Wallfahrt nach Jerusalem (1480-1522). Nova Mediaevalia 5 (V&R Unipress, Göttingen 2008). ISBN 9783899714623. € 49,90.

Pelgrimsopvang en Johannieters lijken bij elkaar te horen. Verplegen was immers de eerste taak waarop de broederschap van Sint Jan zich sinds haar ontstaan had toegelegd.

Vergeten broeders?

The Other Friars

Krijn Pansters - F. Andrews, The other friars. Carmelite, Augustinian, Sack and Pied friars in the Middle Ages (The Boydell Press, Woodbridge 2006), 261 p, ISBN: 1843832585. £25,00.

Als onderzoeker van de vroeg-franciscaanse geschiedenis en theologie was ik zeer geïnteresseerd in een boek dat de vroege geschiedenis van de ’andere’, maar soortgelijke, broederschappen bestudeert.

Moraliteyt saelt wesen

Moraliteyt saelt wesen

Carla Kwakman - Petty Bange, Moraliteyt saelt wesen. Het laat-middeleeuwse moralistische discours in de Nederlanden (Hilversum Verloren 2007), 271 p. ill. Middeleeuwse studies en bronnen XCIX. ISBN 9789065509611. €27,00

In de reeks ’Middeleeuwse studies en bronnen’ verscheen in 2007 een nieuwe bijdrage van de hand van Petty Bange. Het boek is een vervolg op Banges proefschrift waarin zij Latijnse en Middelnederlandse speculum/spiegelteksten behandelde.